Köpvillkor

Köpvillkor
För övrig information vänligen klicka på rubriken KONTAKTA OSS i menyn ovan och därefter på FAQ.
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RKM Gruppen AB:s E-BUTIK.

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för RKM Gruppen AB(nedan kallat RKM ) produkter, som säljs genom företagets e-handelsplats www.nanopro.se, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och RKM .
1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar RKM Konsumentköplagen (1990:932)samt Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Avtalsvillkor som på något sätt inskränker på de rättigheter konsumenten har enligt ovan nämnda lagar skall lämnas utan avseende. 1.3 I dessa villkor avses med konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. I dessa villkor avses med näringsidkare fysiska eller juridiska personer som handlar för ändamål som har samband med näringsverksamhet.
2. BESTÄLLNING
Beställning av RKM:s produkter sker via www.nanopro.se, e-post, telefon eller fax. För att en beställning skall vara bindande för RKM, måste beställningen skriftligen bekräftas av RKM före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om, produkt i RKM sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är RKM ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oavsett om kunden beställt densamma enligt ovan.
3. LEVERANS OCH FRAKT
3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut från RKM:s lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos RKM . Risken för produkten övergår på kunden vid leveransdagen.
3.2 Leverans sker från RKM:s lager i Sverige eller från någon av RKM :s leverantörer. RKM ombesörjer för kundens räkning transport väljer lämpligast transportsätt såvida inte annat avtalats med kunden.
3.3 RKM levererar varor inom Norden. Fraktavgifter kan variera beroende vart ifrån din beställning kommer ifrån. Vill du veta din fraktkostnad var vänlig kontakta RKM Gruppen AB.

  1. LEVERANSFÖRSENING

Kunden får genom skriftligt meddelande till RKM häva avtalet avseende försenade produkter om leveransförsening som beror på RKM eller något förhållande på RKM:s sida pågår mer än 45 dagar.

  1. PRIS, BETALNING

5.1 De på RKM e-handelsplats förekommande priser och avgifter är inklusive mervärdeskatt och andra skatter.
5.2 Såvida RKM inte skriftligen medger annat, skall kunden erlägga betalning i förskott. Vid beställning från RKM e-handelsplats finns möjlighet till direktbetalning med kontokort . Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura med betalningsvillkor 14 dagar från fakturadatum. RKM utfärdar faktura på leveransdagen.
6. DRÖJSMÅL MED BETALNING

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har RKM rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla inne med leverans eller del därav.
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det att RKM anmodat kunden att betala förfallet belopp, får RKM genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver RKM avtalet har RKM även rätt till skadestånd i enlighet med gällande lagstiftning.
7. ÄGARFÖRBEHÅLL

7.1 Produkterna förblir RKM egendom till dess de till fullo betalats.
7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan RKM:s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

  1. RETURRÄTT OCH REKLAMATIONER
    8.1 Företag Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som RKM lagerhåller. För produkter som RKM ej lagerhåller eller produkt som RKM lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Retur får ske inom 10 dagar från leveransdagen under förutsättning att produkten återlämnas till RKM i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Kund som önskar returnera produkt skall först kontakta RKM och avtala om att få återsända varan. Avtalad retur är gällande i 10 dagar från det att returen avtalats med RKM . Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när RKM mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid återbetalningen och/eller krediteringen gör dessutom RKM avdrag för fraktkostnader samt en allmän hanteringsavgift uppgående till 150 kronor vid fall att produktens värde överstiger 800 kronor inklusive mervärdesskatt. Returfrakten sker på kundens risk.

8.1.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 10 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det sknick som prodeukten levererats i.
8.2 Konsument Konsumenten (privatperson) har rätt att i enlighet med Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal frånträda avtalet inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Varan med originalförpackning skall således återsändas i samma skick som när den erhölls av kund. Varan skall sändas till RKM med ordersedel, faktura samt eventuell kopia på kvitto. Returfrakten skall bekostas av kunden om inget annat avtalats med RKM . Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För vidare information om Lag (2000:274) se www.arn.se
9. GARANTIER

Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder RKM . I varje fall har kunden rätt till 1 års garanti Garantiperioden förlängs inte till följd av att RKM avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.
10. ANSVAR FÖR FEL
10.1 RKM är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver och på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.
10.2 RKM ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
10.3 RKM ansvar omfattar inte: a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion; b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med RKM instruktioner; c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom RKM kontroll;
10.4 RKM ansvarar endast för fel som påtalas inom ett år från Leveransdagen gällande varor som köpts av en kund som är att se som näringsidkare. RKM ansvarar dock för fel som påtalas inom två år då kunden är att se som konsument.
10.5 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till RKM förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till RKM ordinarie arbetstid. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos RKM . Kunden ombesörjer transporten och står för kostnaden och risken för denna i de fall kunden inte är att se som konsument. För de fall där kunden är en konsument står RKM för alla kostnader i samband med felavhjälpandet.
10.6 Har kunden anmält fel och det inte visar sig föreligga något fel som RKM ansvarar för, skall kunden ersätta RKM enligt RKM vid varje tillfälle gällande prislista.
10.7 RKM ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot RKM med anledning av fel.
11. ANSVARSBEGRÄNSNING
11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för RKM enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
11.2 RKM ansvar omfattar endast direkta förluster. RKM ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som RKM inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder RKM inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
12. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
12.1 RKM får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

  1. TVISTER

13.1 Företag Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare. 13.2 Konsument Tvister angående tolkningen eller tillämpning av dessa villkor eller som uppkommer på grund av det avtal som föreligger mellan RKM och en konsument skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. RKM Gruppen AB Org.nr. 555 66 28-78 Vasavägen 78, Lidingö.
Om du har någon fråga är du alltid välkommen att skriva, ringa eller e-posta dina frågor till oss. info@rkmgruppen.se
Reservation
RKM Gruppen AB reserverar sig mot bild och textfel och eventuell Prisändring och slutförsäljning, samt förbehåller sig rätten att ändra i specifikationer utan föregående varning. RKM Gruppen AB har rätt att annullera order om vi finner något fel på något vis ex: fel pris, varan utgått m.m.